தேடல்


21:85
21:85 وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ‌ؕ كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ‌ ۖ‌ۚ‏
وَاِسْمٰعِيْلَ இன்னும் இஸ்மாயீலை நினைவு கூர்வீராக وَاِدْرِيْسَ இத்ரீஸையும் وَذَا الْكِفْلِ‌ؕ துல்கிஃப்லையும் كُلٌّ எல்லோரும் مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ‌ ۖ‌ۚ‏ பொறுமையாளர்களில் உள்ளவர்கள்
21:85. இன்னும்: இஸ்மாயீலையும், இத்ரீஸையும், துல்கிஃப்லையும் (நபியே! நீர் நினைவு கூர்வீராக); அவர்கள் யாவரும் பொறுமையாளர்களில் நின்றுமுள்ளவர்களே!
38:48
38:48 وَاذْكُرْ اِسْمٰعِيْلَ وَ الْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ‌ؕ وَكُلٌّ مِّنَ الْاَخْيَارِؕ‏
وَاذْكُرْ இன்னும் நினைவு கூறுவீராக اِسْمٰعِيْلَ இஸ்மாயீலையும் وَ الْيَسَعَ அல்யசஉவையும் وَذَا الْكِفْلِ‌ؕ துல்கிஃப்லையும் وَكُلٌّ எல்லோரும் مِّنَ الْاَخْيَارِؕ‏ மிகச் சிறந்தவர்களில் உள்ளவர்கள்
38:48. இன்னும் (நபியே!) நினைவு கூர்வீராக; இஸ்மாயீலையும், அல்யஸவுவையும், துல்கிஃப்லையும் - (இவர்கள்) எல்லோரும் நல்லோர்களில் உள்ளவராகவே இருந்தனர்.