அபுலஹப்
111:1   تَبَّتْ يَدَاۤ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّؕ‏
111:1. அபூலஹபின் இரண்டு கைகளும் நாசமடைக; அவனும் நாசமாகட்டும்.