தமிழாக்கம் 1 : டாக்டர். முஹம்மது ஜான்,
ஜான் டிரஸ்ட் நிறுவனம்,
164,பவழக்கார தெரு
மன்னடி,சென்னை - 600 001.
தமிழாக்கம் 2 : ஆ.கா.அப்துல் ஹமீது பாகவி,
சொல்லுக்கு சொல் : முஃப்தி அ. உமர் ஷரீஃப் காஸிமி
தாருல் ஹுதா,
211,லிங்கி செட்டி தெரு,
மன்னடி, சென்னை - 600 001.
தமிழாக்கம் 3 : குத்புதீன் அஹ்மத் பாகவி,
அப்துர் ரவூஃப் பாகவி,
இஸ்லாமிய நிறுவனம் டிரஸ்ட்,
138, பெரம்பூர் நெடுஞ்சாலை
சென்னை -600 012
தமிழாக்கம் 4 : மன்னர் ஃபஹத் வளாகம் (சவூதி)
தபால் பெட்டி எண் : 3561,
அல்-மதீனா அல்-முனவ்வரா
சவுதி அரேபியா
எண் ஸூராவின் பெயர் மக்கீ-
மதனீ
வசனங்கள்
1 அல்ஃபாத்திஹா (தோற்றுவாய்) மக்கீ 7
2 ஸூரத்துல் பகரா
(பசு மாடு)
மதனீ 286
3 ஸூரத்துல்ஆல இம்ரான்
(இம்ரானின் சந்ததிகள்)
மதனீ 200
4 ஸூரத்துன்னிஸாவு
(பெண்கள்)
மதனீ 176
5 ஸூரத்துல் மாயிதா
(ஆகாரம்) (உணவு மரவை)

மதனீ

120
6 ஸூரத்துல் அன்ஆம்
(ஆடு, மாடு, ஒட்டகம்)
மக்கீ 165
7 ஸூரத்துல் அஃராஃப்
(சிகரங்கள்)

மக்கீ

206
8 ஸூரத்துல் அன்ஃபால்
(போரில் கிடைத்த வெற்றிப்பொருள்கள்)

மதனீ

75
9 ஸூரத்துத் தவ்பா (மனவருந்தி மன்னிப்பு தேடுதல்)

மதனீ

129
10 ஸூரத்து யூனுஸ் (நபி)

மக்கீ

109
11 ஸூரத்து ஹூது

மக்கீ

123
12 ஸூரத்து யூஸுஃப்

மக்கீ

111
13 ஸூரத்துர் ரஃது (இடி)

மதனீ

43
14 ஸூரத்து இப்ராஹீம்

மக்கீ

52
15 ஸூரத்துல் ஹிஜ்ர் (மலைப்பாறை) மக்கீ 99
16 ஸூரத்துந் நஹ்ல்
(தேனி)

மக்கீ
மதனீ

128
17 பனீ இஸ்ராயீல்
(இஸ்ராயீலின் சந்ததிகள்)
மக்கீ 111
18 ஸூரத்துல் கஹ்ஃபு (குகை) மக்கீ 110
19 ஸூரத்து மர்யம் மக்கீ 98
20 ஸூரத்து தாஹா மக்கீ 135
21 ஸூரத்துல் அன்பியா (நபிமார்கள்) மக்கீ 112
22 ஸூரத்துல் ஹஜ் மதனீ 78
23 ஸூரத்துல் முஃமினூன் (விசுவாசிகள்) மக்கீ 118
24 ஸூரத்துந் நூர்
(பேரொளி)
மதனீ 64
25 ஸூரத்துல் ஃபுர்ஃகான்
(பிரித்தறிவித்தல்)
மக்கீ 77
26 ஸூரத்துஷ்ஷுஃரா
(கவிஞர்கள்)
மக்கீ 227
27 ஸூரத்துந் நம்லி(எறும்புகள்) மக்கீ 93
28 ஸூரத்துல் கஸஸ் (வரலாறுகள்) மக்கீ 88
29 ஸூரத்துல் அன்கபூத்
(சிலந்திப் பூச்சி)
மக்கீ 69
30 ஸூரத்துர் ரூம்
(ரோமானியப் பேரரசு)
மக்கீ 60
31 ஸூரத்து லுக்மான் மக்கீ 34
32 ஸூரத்துஸ் ஸஜ்தா
(சிரம் பணிதல்)

மக்கீ

30
33 ஸூரத்துல் அஹ்ஜாப
(சதிகார அணியினர்)
மதனீ 73
34 ஸூரத்துஸ் ஸபா மக்கீ 54
35 ஸூரத்து ஃபாத்திர்
(படைப்பவன்)
மக்கீ 45
36 ஸூரத்து யாஸீன் மக்கீ 83
37 ஸூரத்துஸ் ஸாஃப்ஃபாத்
(அணிவகுப்புகள்)
மக்கீ 182
38 ஸூரத்து ஸாத் மக்கீ 88
39 ஸூரத்துஜ்ஜுமர்
(கூட்டங்கள்)
மக்கீ 75
40 ஸூரத்துல் முஃமின்
(ஈமான் கொண்டவர்)
மக்கீ 85
41 ஸூரத்து ஹாமீம் ஸஜ்தா மக்கீ 54
42 ஸூரத்துஷ் ஷூறா
(கலந்தாலோசித்தல்)
மக்கீ 53
43 ஸூரத்துஜ் ஜுக்ருஃப்
(பொன் அலங்காரம்)
மக்கீ 89
44 ஸூரத்துத் துகான் (புகை) மக்கீ 59
45 ஸூரத்துல் ஜாஸியா (முழந்தாளிடுதல்) மக்கீ 37
46 ஸூரத்துல் அஹ்காஃப்
(மணல் திட்டுகள்)
மக்கீ 35
47 ஸூரத்து முஹம்மது(ஸல்) மதனீ 38
48 ஸூரத்துல் ஃபத்ஹ் (வெற்றி) மதனீ 29
49 ஸூரத்துல் ஹுஜுராத் (அறைகள்) மதனீ 18
50 ஸூரத்து ஃகாஃப் மக்கீ 45
51 ஸூரத்துத் தாரியாத்
(புழுதியைக் கிளப்பும் காற்றுகள்)
மக்கீ 60
52 ஸூரத்துத் தூர் (மலை) மக்கீ 49
53 ஸூரத்துந்நஜ்ம்
(நட்சத்திரம்)

மக்கீ

62
54 ஸூரத்துல் கமர் (சந்திரன்) மக்கீ 55
55 ஸூரத்துர் ரஹ்மான் (அளவற்ற அருளாளன்) மதனீ 78
56 ஸூரத்துல் வாகிஆ
(மாபெரும் நிகழ்ச்சி)
மக்கீ 96
57 ஸூரத்துல் ஹதீத்(இரும்பு) மதனீ 29
58 ஸூரத்துல் முஜாதலா
(தர்க்கித்தல்)
மதனீ 22
59 ஸூரத்துல் ஹஷ்ர்
(ஒன்று கூட்டுதல்)
மதனீ 24
60 ஸூரத்துல் மும்தஹினா
(பரிசோதித்தல்)

மதனீ

13
61 ஸூரத்துஸ் ஸஃப்ஃபு
(அணிவகுப்பு)

மதனீ

14
62 ஸூரத்துல் ஜுமுஆ
(வெள்ளிக் கிழமை)
மதனீ 11
63 ஸூரத்துல் முனாஃபிஃகூன்
(நயவஞ்சகர்கள்)
மதனீ 11
64 ஸூரத்துத் தஃகாபுன்
(நஷ்டம்)
மதனீ 18
65 ஸூரத்துத் தலாஃக்
(விவாகரத்து)

மதனீ

12
66 ஸூரத்துத் தஹ்ரீம்
(விலக்குதல்)

மதனீ

12
67 ஸூரத்துல் முல்க் (ஆட்சி) மக்கீ 30
68 ஸூரத்துல் கலம்;
(எழுதுகோல்)

மக்கீ

52
69 ஸூரத்துல் ஹாஃக்ஃகா
(நிச்சயமானது)
மக்கீ 52
70 ஸூரத்துல் மஆரிஜ்
(உயர்வழிகள்)

மக்கீ

44
71 ஸூரத்து நூஹ் மக்கீ 28
72 ஸூரத்துல் ஜின்னு (ஜின்கள்)

மக்கீ

28
73 ஸூரத்துல் முஸ்ஸம்மில்
(போர்வை போர்த்தியவர்)

மக்கீ

20
74 ஸூரத்துல் முத்தஸ்ஸிர்
(போர்த்திக்கொண்டிருப்பவர்)
மக்கீ 56
75 ஸூரத்துல் கியாமா
(மறுமை நாள்)
மக்கீ 40
76 ஸூரத்துத் தஹ்ர் (காலம்) மதனீ 31
77 ஸூரத்துல் முர்ஸலாத்
(அனுப்பப்படுபவை)

மக்கீ

50
78 ஸூரத்துந் நபா
(பெரும் செய்தி)
மக்கீ 40
79 ஸூரத்துந் நாஜிஆத் (பறிப்பவர்கள்)

மக்கீ

46
80 ஸூரத்து அபஸ
(கடு கடுத்தார்)
மக்கீ 42
81 ஸூரத்துத் தக்வீர் (சுருட்டுதல்) மக்கீ 29
82 ஸூரத்துல் இன்ஃபிதார் (வெடித்துப் போதல்) மக்கீ 19
83 ஸூரத்துல் முதஃப்ஃபிஃபீன் (அளவு நிறுவையில் மோசம் செய்தல்) மக்கீ 36
84 ஸூரத்துல் இன்ஷிகாக் (பிளந்து போதல்)

மக்கீ

25
85 ஸூரத்துல் புரூஜ் (கிரகங்கள்) மக்கீ 22
86 ஸூரத்துத் தாரிஃக் (விடிவெள்ளி) மக்கீ 17
87 ஸூரத்துல் அஃலா
(மிக்க மேலானவன்)
மக்கீ 19
88 ஸூரத்துல் காஷியா
(மூடிக் கொள்ளுதல்)
மக்கீ 26
89 ஸூரத்துல் ஃபஜ்ரி (விடியற்காலை) மக்கீ 30
90 ஸூரத்துல் பலத்(நகரம்) மக்கீ 20
91 ஸூரத்துஷ் ஷம்ஸ் (சூரியன்) மக்கீ 15
92 ஸூரத்துல் லைல்(இரவு) மக்கீ 21
93 ஸூரத்துள் ளுஹா (முற்பகல்) மக்கீ 11
94 ஸூரத்து அலம் நஷ்ரஹ் (விரிவாக்கல்)

மக்கீ

8
95 ஸூரத்துத் தீன் (அத்தி) மக்கீ 8
96 ஸூரத்துல் அலஃக் (இரத்தக்கட்டி)

மக்கீ

19
97 ஸூரத்துல் கத்ரி (கண்ணியமிக்க இரவு) மக்கீ 5
98 ஸூரத்துல் பய்யினா (தெளிவான ஆதாரம்) மதனீ 8
99 ஸூரத்துஜ் ஜில்ஜால் (அதிர்ச்சி) மக்கீ 8
100 ஸூரத்துல் ஆதியாத்தி (வேகமாகச் செல்லுபவை) மக்கீ 11
101 ஸூரத்து அல்காரிஆ (திடுக்கிடச் செய்யும் நிகழ்ச்சி) மக்கீ 11
102 ஸூரத்துத் தகாஸுர் (பேராசை) மக்கீ 8
103 ஸூரத்துல் அஸ்ரி (காலம்) மக்கீ 3
104 ஸூரத்துல் ஹுமஜா (புறங்கூறல்) மக்கீ 9
105 ஸூரத்துல் ஃபீல் (யானை) மக்கீ 5
106 ஸூரத்து குறைஷின் (குறைஷிகள்) மக்கீ 4
107 ஸூரத்துல் மாஊன்
(அற்பப் பொருட்கள்)

மக்கீ

7
108 ஸூரத்துல் கவ்ஸர்
(மிகுந்த நன்மைகள்)
மக்கீ 3
109 ஸூரத்துல் காஃபிரூன் (காஃபிர்கள்) மக்கீ 6
110 ஸூரத்துந் நஸ்ர் (உதவி) மதனீ 3
111 ஸூரத்துல் லஹப் (ஜுவாலை) மக்கீ 5
112 ஸூரத்துல் இஃக்லாஸ் (ஏகத்துவம்) மக்கீ 4
113 ஸூரத்துல் ஃபலக் (அதிகாலை) மக்கீ 5
114 ஸூரத்துந் நாஸ் (மனிதர்கள்) மக்கீ 6
எண் ஜுஸ்வுகளின் பெயர்கள் வசன எண்
1 அலிஃப் லாம் மீம் 2:1
2 ஸயகூல் 2:142
3 தில்கர் ருஸீலு 2:253
4 லன்தனாலு 3:92
5 வல்முஹ்ஸனாத்து 4:24
6 லா யுஹிப்புல்லாஹ் 4:148
7 வ இதா ஸமிஊ 5:83
8 வலவ் அன்னனா 6:111
9 காலல் மலவு 7:88
10 வஃலமு 8:41
11 யஃததிரூன 9:94
12 வமாமின் தாப்பத் 11:6
13 வமா உபர்ரிவு 12:53
14 ருபமா 15:2
15 ஸுப்ஹானல்லதீ 17:1
16 கால அலம் 18:75
17 இக்தரப லின்னாஸி 21:1
18 கத் அஃப்லஹ 23:1
19 வ காலல்லதீன 25:21
20 அம்மன் கலக 27:60
21 உத்லு மா ஊஹிய 29:45
22 வமய்யக்னுத் 33:31
23 வமாலிய 36:22
24 ஃபமன் அள்லமு 39:32
25 இலைஹி யுறத்து 41:47
26 ஹாமீம் 46:1
27 கால ஃபமா கத்புகும் 51:31
28 கத் ஸமிஅல்லாஹ் 58:1
29 தபாரகல்லதீ 67:1
30 அம்ம 78:1

குர்ஆனில் ஸஜ்தா வசனத்தை ஓதும்போது செய்யும் ஸஜ்தாவின்போது ஓத வேண்டிய துஆ
سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ، فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ
ஸஜத வஜ்ஹிய லில்லதீ கலகஹு, வஷக்க ஸம்அஹு, வபசரஹு பிஹவ்லிஹி வகுவ்வதிஹி ஃப தபாரகல்லாஹு அஹ்ஸனுல் காலிகீன்.
பொருள் : எனது முகம், அதனை படைத்து, தனது ஆற்றலாலும் சக்தியாலும் அதன் காது-கண் புலன்களுக்கு வழி அமைத்துக் கொடுத்து இறைவனுக்கு ஸஜ்தா செய்துவிட்டது. படைப்பாளர்களில் மிகச் சிறந்தவனாகிய அல்லாஹ் பாக்கியம் உடையவன்.
ஆதாரம் : திர்மிதி, அஹ்மத்

எண் ஸூராக்களின் பெயர்கள் வசன எண்
1 ஸூரத்துல் அஃராஃப் (சிகரங்கள்) 7:206
2 ஸூரத்துத் ரஃது (இடி) 13:15
3 ஸூரத்துந் நஹ்ல் (தேனி) 16:50
4 பனீ இஸ்ராயீல்(இஸ்ராயீலின் சந்ததிகள்) 17:109
5 ஸூரத்து மர்யம் 19:58
6 ஸூரத்துல் ஹஜ் 22:18
7 ஸூரத்துல் ஹஜ் 22:77
8 ஸூரத்துல் ஃபுர்ஃகான் (பிரித்தறிவித்தல்) 25:60
9 ஸூரத்துந் றம்லி (எறும்புகள்) 27:26
10 ஸூரத்துஸ் ஸஜ்தா 32:15
11 ஸூரத்து ஸாத் 38:24
12 ஸூரத்து ஹாமீம் ஸஜ்தா 41:38
13 ஸூரத்துந் நஜ்ம் (நட்சத்திரம்) 53:62
14 ஸூரத்துல் இன்ஷிகாக் (பிளந்து போதல்) 84:21
15 ஸூரத்துல் அலஃக் (இரத்தக்கட்டி) 96:19

Quick Search

தேடுங்கள்